web NL

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID ACOD
 
De ACOD voert een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. De vakorganisatie neemt uw privéleven immers heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg. Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor de ACOD en alle vakbondsactiviteiten van de ACOD.
Dit beleid wordt gevoerd overeenkomstig de nieuwe Europese GDPR- wetgeving over de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens, die op alle door de ACOD ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast.
U moet weten dat de ACOD niet verantwoordelijk is voor het vertrouwelijkheidsbeleid van de andere sites en bronnen. De ACOD respecteert het privéleven van alle gebruikers van haar site en waakt erover dat de persoonlijke informatie, die u meedeelt, vertrouwelijk wordt verwerkt. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen uw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en op welke manieren wij die gebruiken.
Misschien bent u geen lid en bent u bijvoorbeeld sollicitant of geïnteresseerde. Ook in dit geval geniet u eenzelfde niveau van passende beveiliging van uw persoonsgegevens.
 
Welke gegevens hebben wij over u?
Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens en gegevensverwerkingen die we ermee uitvoeren. Deze gegevens worden strikt confidentieel gebruikt en dienen geen andere doeleinden dan diegene die hier zijn opgesomd.
▪ Lidmaatschapsstatus,
▪ Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Nationaliteit, Woonplaats (Adres, Postcode, Plaats),
▪ E-mailadres, Vaste telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer, Rijksregisternummer, IP-adressen, cookie-gerelateerde informatie,
▪ Btw-nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam, Bankrekening, IBAN-rekeningnummer, SWIFT-verwijzingen, SEPA-verwijzingen,
▪ Professionele/ educatieve informatie, loopbaan, baan en werkgelegenheid, Curriculum Vitae, Evaluaties, sancties in werkverband, Interne sancties informatie, Training en opleiding, Eetgewoontes (voor lunches tijdens opleidingen), Onderwijs, opleiding,
▪ Sociale Media Profiel gerelateerde informatie, Foto, Sociale media “posts” en commentaren,
▪ Wettelijke uitsluitingsinformatie,
▪ Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteur-informatie, Crediteur-informatie, mandaatinformatie
▪ Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Verblijfplaats,
▪ Medische informatie in de brede zin,
▪ Lidmaatschappen van professionele organisaties
 
Welke verwerkingen doen we met uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: Verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere,..
Wat zijn de doeleinden van deze verwerkingen?
De vermelde verwerkingen dienen de volgende doeleinden:
▪ Ledenbeheer in de ruime zin,
▪ Beheer en uitvoeren van betalingen,
▪ Het u opsturen van nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat,
▪ Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin,
▪ Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt,
▪ Informatie geven en ontvangen over werkloosheidsmateries,
▪ Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatie-mogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer.
▪ Het aanbieden en u laten deelnemen aan vorming in de brede zin,
▪ Opvragen attesten-verzekeringen-hospitalisatie,
▪ Syndicale militantenwerking in de brede zin,
▪ Inspectie en preventie op de werkvloer,
▪ Juridische zaken, wanneer we u kunnen bijstaan of advies geven,
▪ Boekhouding (berekening premies),
▪ Campagnes,
▪ Communicaties,
▪ Studiedienst.
 
Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?
Hoelang wij uw gegevens bijhouden is gebaseerd op de volgende invalshoeken:
▪ de wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen,
▪ de duurtijd van uw lidmaatschap
▪ de nazorg die wij voor u wensen te kunnen verzekeren, ook al bent u geen lid meer
▪ het u eenvoudig maken als u na een onderbreking toch opnieuw wenst aan te sluiten
▪ uw recht om gegevens te laten wissen
 
Worden uw gegevens gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen en met wie wij een sluitende overeenkomst hebben afgesloten volgens de wettelijke voorschriften, ongeacht waar de verwerker is gehuisvest.
Deze informatie-deling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij u bieden.
Wij hanteren strikte regels, daar mag u op rekenen
Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:
▪ Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzake in hebben.
▪ Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
▪ We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
▪ We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
▪ De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk
▪ We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen
▪ We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens
▪ We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
▪ We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden.
▪ U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren.
▪ We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
▪ Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.
 
Wij voorzien een sterke beveiliging.
De ACOD tracht uw persoonsgegevens naar best vermogen te beschermen door technische en organisatorische maatregelen toe te passen, waarvan hierna een paar voorbeelden volgen:
• Alle personen, die kennis kunnen nemen van uw gegevens in naam van de ACOD, zijn gebonden om de vertrouwelijkheid te respecteren.
• We hanteren op al onze systemen een beleid met gebruikersnaam en wachtwoord
• De persoonsgegevens worden opgeslagen zodat ze bij technische of fysische incidenten kunnen worden gerecupereerd.
• Onze bedienden zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens
 
COOKIES
We gebruiken cookies op onze site. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website – via een browser - op uw harde schijf bewaart De informatie wordt bewaard in een cookie.
De meeste browsers worden geconfigureerd om standaard cookies te aanvaarden, maar u kan uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om op de hoogte gebracht te worden wanneer een cookie wordt verstuurd. De correcte werking van sommige mogelijkheden en diensten van onze sites kan niet verstoord worden als de cookies in uw browser worden uitgeschakeld.
 
SOCIAAL MEDIABELEID
ACOD gebruikt de faciliteiten die geboden worden door de diverse sociale media.
Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht u te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt alsook u toe te laten als lid om deze informatie te delen met uw netwerk.
Daarom voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die u toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.
Verder voeren wij een actief sociale-mediabeleid en scannen wij de sociale media af teneinde
▪ Informatie over onze vakbond en evoluties in de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te delen.
▪ Een goed imago van uw vakbond te waarborgen
▪ Een zo hoog mogelijke ledenwerving te bekomen
Hierbij hanteren wij een steevast principe dat wij nooit persoonlijke informatie verwerken waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.
Wij raden u aan om de diverse privacy verklaringen van de aanbieders van sociale media waarop u bent aangesloten na te lezen. Op deze wijze zal u zicht te krijgen op wat deze sociale media bedrijven door middel van cookies doen met uw (persoons)gegevens.
Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ , overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als uw vakbond onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend.
Wij zien toe dat dit effectief het geval is, vooraleer wij de diensten van zulk sociale mediabedrijf gebruiken. Op deze wijze vergewissen wij ons van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
U hebt rechten!
 
Wij hanteren maximale transparantie en bieden u de mogelijkheid ons al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen stellen.
Bovendien, de Algemene Verordening gegevensbescherming biedt een brede waaier rechten, die u bij ons probleemloos kan uitoefenen. Zo kan u kan ten allen tijden toegang krijgen tot uw gegevens, u kan deze laten corrigeren, schrappen, verzetten tegen verwerkingen alsook heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken.
 
Als u een klacht wil indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of kortweg DPO) die de kwestie zal onderzoeken.Zijn contactgegevens zijn: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 
Heeft u vragen?
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, uw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of uw gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kunt u contact met ons opnemen:
ACOD
t.a.v.de Voorzitter
Fontainasplein 9-11
1000 Brussel of via mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, vragen we u zich te identificeren.
Deze identificatie moet gebeuren op basis van een schriftelijke vraag.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van het privéleven, een onafhankelijke controle-instantie, die erop toeziet dat de gegevens van persoonlijke aard met zorg worden aangewend en beveiligd en dat uw privéleven ook in de toekomst beschermd blijft.
http://www.privacycommission.be
 
Tot slot
ACOD van het ABVV op adres Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” die op u betrekking hebben.
Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG, ook bekend als “GDPR”)
Aanpassing van het vertrouwelijkheidsbeleid.
De ACOD behoudt zich het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen. De veranderingen worden dan op deze pagina bekendgemaakt.
 
Toestemming
Als lid van ACOD of bij mijn aanvraag om lid te worden, ga ik akkoord met bovenstaande bepalingen die mij mijn rechten op mijn persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid ervan waarborgen.

Er zijn 100 gasten en geen leden online