web NL

Akkoord inzake Werklast en Vertrouwen

 

1        Preambule

De vakbonden hebben op 25 oktober 2018 gezamenlijk een nationale aanzegging voor een alternerende staking ingediend die voor alle sites van bpost gevolgen heeft.

De geuite grieven hebben betrekking op talrijke aspecten van de werking van het bedrijf en zijn recente projecten die het management heeft uitgewerkt om de uitdagingen aan te gaan.

Deze uitdagingen vloeien voort uit de onvermijdelijke transformatie van een postbedrijf in een bedrijf dat, om relevant en duurzaam te blijven, genoodzaakt is om niet alleen te zorgen voor de levering van de universele postdienst en diensten van algemeen economisch belang, maar ook een hoofdrolspeler te worden op de nationale en internationale transport- en logistiekmarkt gelinkt aan de e-commerce.

In deze moeilijke context toont het management begrip voor de moeilijkheden waarmee het personeel dagelijks wordt geconfronteerd, in het bijzonder in de netwerken, op het terrein, waar de veranderingen die sinds jaren van het personeel worden verlangd toenemen en waar de evolutie in de mix van producten een aanzienlijke werklast met zich meebrengt.

Het management van de onderneming heeft de dringende noodzaak onderkend om onmiddellijk het sociaal overleg te hervatten en te versterken met het oog op het bereiken van een akkoord dat de legitimiteit van de eisen erkent en een sociale vrede terugbrengt, gekenmerkt door respect voor al het personeel en die garant staat voor succes voor alle betrokken partijen, het personeel, de klanten en de investeerders.

 

2        Reorganisaties

2.1. De voorziene reorganisaties in hun huidige vorm worden opgeschort.

2.2. De manier van reorganiseren zal grondig worden herbekeken. Discussies en onderhandelingen zullen gestart worden in de volgende weken en zullen integraal deel uitmaken van de invoering van een nieuw organisatiemodel.

2.3. Op korte termijn, in de volgende weken, zullen maatregelen in werking treden om een concreet antwoord te bieden op de problematiek van zware diensten en volumepieken tijdens de eindejaarsperiode.

Het behoud van deze aanpassingen wordt gegarandeerd tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe manier van organiseren. De continuïteit van deze maatregelen en van een redelijke werklast wordt dus verzekerd gedurende de invoering van nieuwe organisaties.

 

3        Werklast: zware diensten en volumepieken tijdens de eindejaarsperiode

3.1. Een aantal zware diensten werd reeds geïdentificeerd (ongeveer 400 diensten). Bovendien brengt de eindejaarsperiode met haar volumepieken ook een hoge werklast met zich mee.

3.2. Om concrete oplossingen voor deze twee punten te vinden, zullen er per regio vanaf volgende week op regelmatige basis vergaderingen van specifieke overlegcomités gewijd aan deze problematiek worden georganiseerd.

3.3. De planning van die vergaderingen zal worden vastgelegd in overleg met de vakbonden.

3.4. Ook andere operationele aspecten hebben een invloed op de werkdruk in de uitreikingskantoren en zullen eveneens op de agenda van de bovengenoemde overlegcomités moeten staan, in aanwezigheid van alle betrokken partijen.  Het gaat met name over het aankomstprofiel van de verschillende productstromen in de kantoren, over het niveau van sequencing of rondesortering, alsook over de overschrijding van een bepaald volume aan pakjes (notie van "cliquet").

3.5. De onderneming verbindt zich ertoe om, in overleg met de vakbonden, het proces van dienstbegeleiding bij te werken en de nodige middelen vrij te maken om dit te kunnen realiseren.

3.6. De onderneming stelt alles in werking om alle diensten te verzekeren. De onderneming verbindt zich ertoe een proces uit te werken voor het beperken of compenseren van een te hoge werklast voor wanneer een dienst niet kan verzekerd worden om redenen die verband houden met verlof, ziekte of andere redenen.

Overwerk als gevolg van onvoorziene afwezigheid gebeurt op basis van het principe van werkverdeling bij specifieke omstandigheden.

Overwerk als gevolg van een geplande afwezigheid gebeurt op vrijwillige basis.

 

4        Werklast: bijkomende middelen

4.1. Iedere Distribution Director kan vanaf nu een budgettaire enveloppe in full time equivalents (FTE’s) vastleggen die nodig is om de aan de hand van regionale parameters geïdentificeerde werklast op te vangen, met name het absenteïsme.

4.2. De regionale methodologie om deze enveloppe vast te leggen, zal met de vakbonden worden gedeeld.

4.3. We verwachten dat de kandidaten die uit die enveloppe zullen voortkomen, niet allemaal zullen kunnen worden ingezet, gelet op het tekort aan kandidaten op de regionale arbeidsmarkt.  Daarom zullen wij in het kader van de CAO specifieke financiële incentives organiseren beperkt tot Mail Centers met een tekort aan kandidaten op de arbeidsmarkt volgens vooraf bepaalde parameters.

De Recruteringsprojecten (onder meer interregionale mobiliteit, pendeldiensten, taalimmersie) om de doorstroming naar de mailcenters te vergroten, zullen worden geïntensifieerd en wekelijks worden gedeeld met de vakbonden. Er zal worden gereflecteerd over de mogelijkheid van eventuele bijkomende mobiliteitsstimulansen.

4.4. De wekelijkse recruteringsbehoeften (SRFu's) worden tot op het einde van het jaar vastgelegd.  De openstaande betrekkingen (vacatures) die daaruit voortvloeien zullen onmiddellijk in hun totaliteit worden geopend.

4.5. De people@core-maatregelen op vlak van opleiding van nieuwe aangeworvenen (10 dagen opleiding en het verzekeren van een beperkt aantal diensten gedurende de eerste 50 dagen) behalen goede resultaten, maar kunnen worden verbeterd, met name door na de eerste week van de opleiding te beoordelen of men in staat is om alleen op ronde te gaan. De onderneming verbindt zich ertoe een principe van verlenging van de opleiding toe te passen waar nodig.

 

5        Voorzien budget

De voorziene enveloppe voor de in de punten 2 en 3 genoemde maatregelen bedraagt ongeveer 1.000 FTE's: 900 FTE's voor de eindejaarspiek en naar schatting 100 FTE’s voor de zware diensten.

De maatregelen die van kracht zijn in het kader van de dynamische AB-fiche blijven van toepassing en zijn niet opgenomen in de bovengenoemde enveloppe.

 

6        Intern personeel

Voor de bovenvermelde maatregelen verbindt de onderneming zich ertoe om bij voorrang beroep te doen op het personeel met een bpostcontract.  Externe middelen zullen alleen worden gebruikt indien de vacatures niet kunnen worden ingevuld (noch door SRFu, noch door HRF).  Het toezicht wordt maandelijks op nationaal niveau verzekerd.

 

7        Toezichtscomités

De opvolging van alle bovengenoemde maatregelen zal verzekerd worden via toezichtscomités die op regionaal en nationaal niveau worden georganiseerd.

 

8        “SPRINT”

In de loop van 2019 zal in de regio Noord een selectieproces worden ingevoerd waardoor het aantal potentiële kandidaten kan worden vergroot. Samengevat zal het bestaan uit:

 • Een preselectie van de potentiële kandidaten (prescreening, tests ...)
 • Er zullen selectiedagen worden georganiseerd in de grote steden. Deze selectie bestaat uit de lijngesprekken, de rijvaardigheidstests en de medische controle. Het doel van deze dag is tweeledig:
  • Onmiddellijk een contract voor onbepaalde duur aanbieden aan de kandidaten die de competenties hebben om het beroep van Uitreiker uit te oefenen
  • Aan de kandidaten die niet over alle vereiste competenties beschikken, het equivalent aanbieden van een modulair leercontract (intern bij bpost) (in samenwerking met de verschillende arbeidsbemiddelingsbureaus) dat betrekking zal hebben op de inhoud van het beroep, de taal, de rijvaardigheid ...)
 • Zodra alle competenties zijn verworven, zal hun een arbeidscontract voor onbepaalde duur worden aangeboden (concrete modaliteiten nog te bepalen en te bespreken met de sociale partners).
 • Een feedbackprocedure m.b.t. de voorgestelde kandidaten wordt georganiseerd op vraag van de sociale partners (binnen 24h)

 

9        De tewerkstelling van het huidige personeel van de sorteercentra veiligstellen

9.1. De tewerkstelling op de huidige werksite wordt gegarandeerd aan de Personeelsleden die momenteel op die sites aanwezig zijn. De aard van de activiteiten zal worden bepaald door de evolutie van de productmix pakjes/brieven.

9.2. De in de contracten van de hulppostmannen vastgelegde tewerkstellingsmodaliteiten blijven van toepassing.

9.3. De onderneming zal alles in werking stellen om werkbare arbeidsomstandigheden te creëren.

 

10   Retail-netwerk

Vanaf 1 januari 2019 zullen de loketbedienden worden aangeworven met een contract voor onbepaalde duur, tegen de volgende voorwaarden:

 1. a) in het arbeidscontract zal een ontbindende voorwaarde worden opgenomen volgens dewelke het contract automatisch zonder vooropzeg of vergoeding zal worden beëindigd als het Personeelslid niet binnen een vastgestelde termijn slaagt voor de examens die door de bank- en verzekeringswetgeving worden opgelegd;
 2. b) de Personeelsleden met een arbeidscontract voor bepaalde duur zullen, na een positieve evaluatie en zodra het contract voor bepaalde duur is afgelopen, een contract voor onbepaalde duur krijgen, met overname van de bedrijfsanciënniteit;
 3. c) de Personeelsleden met een arbeidscontract voor onbepaalde duur zullen desgevallend ontslagen kunnen worden ingeval het beheerscontract met de Staat niet wordt verlengd, of als de krachtens dit contract aan bpost toevertrouwde opdrachten zouden moeten worden verminderd. Dit punt zal het voorwerp uitmaken van een overleg met de vakbonden.
 4. d) deze Personeelsleden zullen desgevallend ontslagen kunnen worden om een dwingende reden, om een reden die gerelateerd is aan het gedrag, aan de bekwaamheid of aan het performantieniveau.

 

11   Planning people at core

11.1. Om de people@core-afspraken omtrent de goedkeuring van verloven binnen de 7 dagen volgend op het verzoek van het Personeelslid te formaliseren, zal de onderneming deze verbintenis concretiseren door de aanpassing van de verlofregeling.

11.2. Voor wat betreft de planningseenheden bij Retail, verbindt de onderneming zich ertoe om:

 • het systeem te evalueren tijdens de vergadering van het Paritair Subcomité Retail van december;
 • de planningscriteria aan te passen in functie van de conclusies van bovengenoemde evaluatie;
 • de Personeelsleden die dat wensen, de mogelijkheid te bieden om hun planning aan te passen in functie van de aangepaste criteria;
 • te zorgen voor een duidelijke en volledige communicatie ten aanzien van alle betrokken personen.

 

12   Mail-netwerk en Parcels & Logistics-netwerk

12.1. Het  bedrijf verbindt zich ertoe om de sterkte van zijn Mail-netwerk voor de postuitreiking te benutten om het grootste deel van de pakjes uit te reiken.  Zodoende zullen die pakjes (ongeveer 80 %) samen met de briefwisseling worden uitgereikt.  Dat blijft de prioritaire optie.

12.2. De Parcels Centers staan enkel in voor de uitreiking van de pakjes als het niet mogelijk is om ze samen met de briefwisseling uit te reiken, d.w.z.:

 • Pakjes die niet in de brievenbus kunnen worden uitgereikt in zones die bediend worden door voetgangers- of fietsrondes.
 • Pakjes die te zwaar of te groot zijn om door een voor de postuitreiking gebruikt voertuig te worden vervoerd (pakjes die niet worden gesorteerd op de PSM).
 • Specifieke vragen van de klanten zoals de avondlevering, de levering op vooraf bepaalde uren of de afgifte na de “cut-off”-uren van de sortering voor opname in de postrondes.
 • Niettemin zullen de mogelijkheden van synergie met de activiteiten van de mailcentra worden bestudeerd en in de mate van het mogelijke worden benut.

12.3. Op termijn zal het Parcels Centers-netwerk bestaan uit:

 • 5 voorbereidingssites waar verschillende activiteiten worden uitgevoerd (de huidige 5 sorteercentra): eventueel de sortering, de planning en de voorbereiding van de specifieke pakjesrondes, de uitreiking via deze specifieke pakjesrondes in de omliggende zone van deze 5 sites en de uitreiking in geval van specifieke vragen van de klanten (zoals de avondlevering).
 • 15 à 20 in een Mail Center geïntegreerde sites van waaruit specifieke pakjesrondes zullen vertrekken.

12.4. De 5 voorbereidingssites zullen onder de verantwoordelijkheid van Parcels & Logistics vallen en zullen instaan voor de operationele opvolging van alle pakjesactiviteiten van de zone die ze bedienen.  In de in een Mail Center geïntegreerde sites valt deze activiteit, net als de uitreiking van de pakjes in de Coureg-rondes, onder de verantwoordelijkheid van de Mail Center Manager. Indien een Parcel Center gesitueerd is in een IMC (sorteercentrum) waar ook een MC zit, zal de distributie ook onder de verantwoordelijkheid geplaatst worden van deze MC.

12.5. De sites zullen afzonderlijke geografische zones bestrijken. De door Parcels & Logistics vastgelegde uitreikingsnormen en -processen zullen eenvormig zijn voor de volledige pakjesuitreikingsactiviteit. Er zullen ook identieke arbeidsvoorwaarden gelden voor de volledige pakjesuitreikingsactiviteit, of die nu wordt uitgevoerd door de medewerkers van Mail & Retail of door die van Parcels & Logistics. Hetzelde geldt voor het sociaal overleg.

12.6. De onderneming verbindt zich ertoe om bij voorrang beroep te doen op het personeel met een bpostcontract. Externe middelen zullen alleen worden gebruikt om het hoofd te bieden aan variabiliteit van volumes of indien de vacatures niet kunnen worden ingevuld (noch door SRFu, noch door HRF). De opvolging wordt maandelijks op nationaal niveau verzekerd.

12.7. Het management van zowel Mail als van Parcel & Logistics zet zich in om samen te werken in het belang van het bedrijf, het personeel en de klanten.

 

13   Dossier cleaning en catering

In het kader van het dossier cleaning & catering verbinden de partijen zich ertoe de dialoog in de komende weken te hervatten om tot bevredigende oplossingen voor het personeel te komen.

 

14   CAO2019-220

De partijen verbinden zich er ook toe op kort termijn onderhandelingen aan te knopen voor een CAO 2019-2020 de naam waardig.

Er zijn 71 gasten en geen leden online