web NL

CAO 2016-2017 zoet vs zuur!

 

De cao 2016 – 2017 werd goedgekeurd op het paritair comité van 30/09/2016. ACOD Post had daarvoor een mandaat van zijn militanten en leden op zak. Voorafgaandelijk werd het ontwerp van cao immers in alle gewesten toegelicht en ter stemming voorgesteld. In alle vijf de gewesten werd het ontwerp met overgrote meerderheid goedgekeurd. ACOD Post heeft continu keihard onderhandeld om haar eisen te laten opnemen in deze cao. De staking van 13 juni heeft onze eisen zeker kracht bijgezet. Vooraleer dieper op de huidige cao 2016 – 2017 in te gaan wil ik eerst even teruggaan in de tijd en de weg die we de afgelopen vijf jaar hebben afgelegd schetsen.

In de cao van 2011 stond letterlijk dat hij van toepassing was op alle statutaire en baremiek contractuele personeelsleden met uitzondering van de hulppostmannen, tenzij het tegenovergestelde is voorzien. Het enige punt waar het tegenovergestelde was voorzien, was de niet recurrente bonus. Zeker een belangrijk punt, maar toen wel het enige van toepassing op de hulppostmannen.
In de cao’s van 2012 – 2013 en 2014 – 2015 luidde het dat de cao van toepassing was op alle statutaire en baremiek contractuele personeelsleden en enkel van toepassing op de hulppostmannen in de mate dat de bepalingen van deze cao het uitdrukkelijk voorzien.
Vandaag hebben we bekomen dat de cao 2016 – 2017 van toepassing is op het geheel van het statutair personeel, op het baremieke contractueel personeel en op de hulppostmannen, tenzij het tegenovergestelde is voorzien.

Terug naar de cao 2016 -2017. Wat zit er vandaag voor iedereen in?

Verhoging Koopkracht:
- verhoging eindejaarstoelage met € 200 bruto (€ 100 in 2016 en € 100 in 2017);
- vanaf 1/01/2017 netto verhoging maaltijdcheques van € 7 naar € 8 en voor de prestaties < 3u48 van € 4,5 naar € 5. Dit betekent voor wie 220 dagen voltijds gewerkt heeft € 220 netto meer;
- vanaf 1/10/2016 recht op maaltijdcheques vanaf de eerste werkdag;
- vanaf 1/10/2016 verhoging ARAB vergoeding; bv. voor de uitreikers die 7u01 buiten werken komt er op jaarbasis € 220 netto bij en voor de chauffeurs die 8u36 op de baan zijn komt er € 250 netto bij;
- behoud niet recurrente bonus voor de prestaties 2016 en de prestaties 2017. In functie van de behaalde resultaten verbindt bpost er zich toe om een enveloppe van 18,5 miljoen euro te waarborgen. Bovenop de verdeling van 5% van een eventuele nettowinst van bpost;
- Eindejaarsgeschenk: geen voorwaarden meer: iedereen die op 1/10/2016 in dienst is, krijgt € 35 bij op zijn weddefiche; dus geen bpaid kaart meer;
- Verplaatsingsonkosten: verhoging bedrag /km en systematisch toekennen bij verplaatsing naar medisch onderzoek in plaats van maximum € 4.
  

 • Arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid
  - bescherming tegen naakte ontslagen. Nu ook voor hulppostmannen;
  - behoud van voltijdse tewerkstelling. Een absoluut breekpunt voor ACOD;
  - in geval van privatisering behoud van alle door het personeel verworven rechten;
  - de nodige middelen ter beschikking stellen voor de opleiding van de nieuw aangeworven hulppostmannen;
  - Retail: productkennistoelage: examen afgeschaft.

 • Verloven
  - afschaffing groene dagen. Voortaan kan je rolverlof per dag nemen;
  - afschaffing verplichting om de eerste drie dagen van arbeidsongeschiktheid en ook bij een verlenging, thuis te blijven.

Voor de hulppostmannen voegen we hier nog aan toe: de verdubbeling van de coacheetoelage, de gewaarborgde indexering van het DA-barema en de betaling van de eerste twee dagen uitzonderlijk verlof.

Voor de statutaire en baremiek contractuelen zijn we blij dat we de eindeloopbaan regelingen hebben kunnen behouden. Dit ondanks de huidige politieke context om alle systemen die de mogelijkheid bieden om vervroegd je loopbaan te beëindigen steeds moeilijker te maken.
De halftijdse specifieke loopbaanonderbreking 2 dagen / 3 dagen voor de uitreikers, de collectmedewerkers en de nachtwerkers vanaf 55 jaar en de halftijdse specifieke loopbaanonderbreking voor alle andere medewerkers vanaf 57 jaar.
Voor statutaire personeelsleden tewerkgesteld in een entiteit met een structureel overtal blijft het verlof voorafgaand aan de pensionering mogelijk vanaf te vroegste 60 jaar en 35 jaar dienst.

Dit is de huidige cao in een notendop. De digitale versie van de integrale tekst van deze cao kan worden bekomen via jouw secretaris.

Zoet – zuur.
Het feit dat we, desondanks het klimaat dat deze regering creëert toch een collectieve arbeidsovereenkomst hebben kunnen afsluiten, is al een overwinning op zich. Daarenboven is dit een goed akkoord. Zowel op het vlak van koopkracht, arbeidsvoorwaarden als vereenvoudiging van procedures.
Werd er daarom tijdens de stemming in de verschillende gewesten geapplaudisseerd? Helemaal niet. Daarvoor is de toestand op het terrein te penibel. Daarom hebben wij, tijdens de goedkeuring in het Paritair Comité, ook gezegd dat we verdeeld gelukkig zijn. Alleen al omwille van het feit dat er bij bpost ongelijkheden blijven op het vlak van contracten en verloven. En ook omdat de werkdruk op alle niveaus bij alle medewerkers te hoog is. De ongelijkheden wegwerken en de werkdruk verlagen, dat zullen onze werkpunten en eisen voor de toekomst blijven.

De cao 2016-2017, zijn zoete broodjes met een zure nasmaak.

Er zijn 160 gasten en geen leden online